Často kladené dotazy

Jak se Karlovarský kraj ocitl mezi „uhelnými regiony“?

V říjnu 2015 rozhodla Vláda ČR o tom, že se Karlovarský kraj zařadí mezi tzv. strukturálně postižené regiony, ve kterých se dlouho těžilo především hnědé uhlí. Kromě Karlovarského jsou mezi těmito kraji další dva – Ústecký a Moravskoslezský. Kvůli postižení těžbou a nižší životní úrovni oproti jiným regionům se rozhodlo o tom, že tyto regiony potřebují přednostní pozornost ze strany státu i Evropské komise. Proto EU také vyčlenila významnou finanční pomoc určenou pro české strukturálně postižené kraje, i pro další desítky regionů v okolních unijních zemích.

Co znamená samotný pojem transformace?

Karlovarský kraj by měl projít postupnou přeměnou, přechodem od uhlí jako hlavního energetického zdroje k novým zdrojům energie, které méně zatěžují životní prostředí. Útlum těžby na Sokolovsku ale zároveň znamená nutnost nabídnout lidem jiné uplatnění. Transformace se však  netýká jen odklonu od uhlí, zaměřuje se na podporu rozvoje podnikání, vzdělanosti, cestovního ruchu. V jejím rámci se řeší i zaostalost kraje v oblasti vědy, výzkumu, inovací. Přeměna se týká celého území regionu.

Kolik peněz kraj z EU dostal?

Na svou přeměnu, odklon od uhlí, rozvoj nových odvětví kraj potřebuje výraznou finanční podporu, která je určena na realizaci projektů, které proměně pomohou. Z EU pro to bude moci na jednotlivé projekty čerpat peníze z Fondu spravedlivé transformace ve výši 6, 3 miliard korun. K dispozici budou ale peníze i v dalších operačních programech EU a národních dotačních programech.

Můžete vysvětlit smysl Fondu pro spravedlivou transformaci?

Jedná se o nový fond Evropské unie určený pro tři české uhelné regiony, tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj, které si rozdělí v následujících letech cca 41 miliard korun. Jeho hlavním smyslem je podpořit území, která se z důvodu útlumu těžby a procesu přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými sociálními a hospodářskými problémy.

Jaké jsou hlavní strategické intervence kraje?

 • podpora začínajícího, malého a středního podnikání 
 • podpora rozvoje kreativity a talentů
 • podpora výzkumu a vývoje, který přinese do regionu inovace
 • podpora přeměny regionu na region příležitostí, a to v důsledku rozvoje digitalizace na celém území kraje
 • vytváření podmínek pro zvyšování kvality života obyvatel kraje

Jaké jsou cíle transformace Karlovarského kraje?

 • kvalitní podmínky pro život všech generací
 • lepší příležitosti pro vzdělávání v kraji
 • rozvinutý výzkum, vývoj a inovace na každém kroku
 • podmínky pro rozvoj kreativity, která přispívá k úspěchu
 • komunity posilující sounáležitost
 • digitalizované firmy a digitalizovaná každá obec
 • nové možnosti podnikání
 • vysoce výkonné podniky v tradičních průmyslových odvětvích
 • výstavné obce a krásná města, dobré životní prostředí bez bariér
 • aktivity ve společnosti i v přírodě orientovány ke klimatickým cílům
 • významní hráči v nové energetice
 • vítáni všichni

Jaké jsou jednotlivé mechanismy podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace?
Strategické projekty

 • aktuálně máme schváleno 10 potencionálních strategických projektů 
 • seznámit se s jednotlivými projekty můžete přímo zde na webu www.menimekraj.cz. Na kartě "Projekty" můžete rozkliknout na mapě jednotlivé „piny“, pod kterými najdete popis vybraných 10 potencionálních strategických projektů.

Finanční nástroje

 • úvěry a záruky poskytované ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou

Zastřešující projekty

 • jsou metodou přerozdělování finančních prostředků Evropské unie, kterou Karlovarský kraj zná např. z tzv. "kotlíkových dotací"
 • terminologicky je možné je chápat principiálně stejně, jako v původním pojetí tzv. "grantové schéma"

Tematické výzvy

 • obsah tematických výzev bude nastavován průběžně dle potřeb a alokace kraje

Konkrétní podmínky, podoba mechanismů podpory, výše podpory a časový harmonogram vyhlášení a realizace jsou zodpovědností a finálním rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

Jak probíhal výběr projektů pro čerpání evropských peněz?

Pro budoucí čerpání evropských peněz musel kraj shromáždit potenciální strategické projekty, které musely splňovat kritéria metodiky příslušných ministerstev a Evropské unie. Z celkem 46 projektů, které byly podány do Veřejné výzvy k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, vybrali externí odborníci  - hodnotitelé - 11 potenciálních strategických projektů. Hodnotitelé projektů byli anonymní, shodně jako je to u jiných operačních programů. Vylučuje se tím riziko neobjektivity hodnocení, což je pro transparentnost procesu naprosto zásadní parametr. Vybrané projekty předložil kraj, firmy, regionální instituce, akademická sféra i obce.

Kdo schválil výběr 11 potenciálních strategických projektů?

Schválilo je nezávislé uskupení územních aktérů z regionu, které nese název Regionální stálá konference (RSK). Ta je ustavena ve všech krajích České republiky, přičemž k problematice transformace regionů je RSK v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji rozšířena o zvolené zástupce Rady hospodářské a sociální dohody. Složení členů RSK je stanoveno Statutem, řadí se mezi ně např. zástupci měst a obcí, krajské hospodářské komory či místních akčních skupin. Mezi projekty jsou záměry využití oblastí po těžbě, modernizace škol či zřízení inkubátorů pro nově vznikající firmy.

Proč kraj nestaví hlavně na Sokolovsku třeba továrnu na baterie, kde by byla spousta nových pracovních míst pro lidi ze šachty?

Kraj má být především nositelem projektů, které vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup investičních záměrů šetrných k životnímu prostředí, a dále projektů, které poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským subjektům a obcím k uskutečnění jejich záměrů. Příprava území pro stavbu takového záměru, jako je třeba továrna na výrobu a zpětné využití baterií, je zahrnuta do strategického projektu předloženého společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Co bude s vybranými potenciálními strategickými projekty dál?

V současnosti má kraj hotový Plán spravedlivé územní transformace, základní dokument, jehož vznik je podmínkou pro čerpání evropských peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Zařadil do něj všech 11 vybraných potenciálních strategických projektů. Plánem se zabývala vláda a následně Evropská komise. Ministerstvo životního prostředí ČR vypíše v 2. polovině roku 2022 výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace, v rámci něhož budou projekty moci získat finance na svou podporu.

A co se stane s těmi záměry, které nebyly vybrané mezi strategické projekty?

Projektovým záměrům, které nebyly vyhodnoceny jako potenciálně strategické, se možnost podpory z OP ST neuzavírá. Tyto projekty mohou žádat, za splnění potřebných podmínek, o dotaci skrze vyhlášené výzvy v OP ST. Stejně tak budou projekty moci žádat o finanční prostředky z ostatních operačních programů EU, které budou vyhlášeny v programovém období 2021-2027.

O prostředky z OP ST se budou dále ucházet i projekty střední velikosti za desítky milionů korun a malé projekty. Peníze na ně bude možné čerpat i z jiných operačních programů EU, které budou postupně vyhlašovány. O peníze budou moci žádat města, obce či podniky.

Přehled operačních programů v novém programovém období 2021-2027

Přinášíme aktuální přehled nových evropských operačních programů v programovém období 2021-2027.
V přiložených souborech naleznete nejen přehled těchto programů, ale také Priority politiky soudržnosti v období 2021-2027, ze kterých operační programy vycházejí. 
Veškeré informace o novém programovém období jsou dostupné na www.dotaceeu.cz

Operační programy 2021-2027 (pdf)
Cíle politiky soudržnosti a tematické tabulky (pdf)
Evropské fondy v České republice po roce 2020 (pdf)

Menu